Raad van Toezicht (kwaliteit)

Vanwege de maximale zittingstermijn van een van de leden is er een vacature voor een lid van de Raad van Toezicht met als portefeuille kwaliteit. Gezien de huidige samenstelling van de RvT gaat onze voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat. 

Moria

Moria Zorghoeve in Woudenberg is een groene en inspirerende woon- en zorgomgeving, die vertrouwd voelt voor mensen met dementie. De zorg sluit aan bij de beleving van de bewoner. Zorg wordt gegeven door medewerkers die christen zijn. We verwachten daarbij van onze medewerkers dat zij bevlogen zoeken naar een optimaal welbevinden passend bij de mens, met daarbij als mensvisie: ieder mens is uniek, door God geschapen en daarmee onze medemens. Bij Moria worden medewerkers voldoende uitgedaagd om hun gaven en talenten te ontwikkelen en in te zetten. Iedereen die de christelijke en persoonsgerichte visie kan respecteren is als bewoner en deelnemer welkom binnen Moria. Het uitgangspunt is dat het voor iedereen financieel mogelijk moet zijn om in de Moria te wonen. Op de website van Moria www.moria.nl is meer informatie te vinden over de organisatie.

De Raad van Toezicht ziet integraal toe op het functioneren en de beleidsvoering van de Bestuurder en heeft daarbij oog voor het eigene van Moria. De Raad sluit in zijn toezicht aan op de identiteit en kernwaarden van Moria. De Raad is naast werkgever ook adviseur. De Raad is zich bewust van de maatschappelijke rol die Moria heeft en hoe hier verantwoord vorm aan wordt gegeven. De formele bepalingen zijn statutair geregeld, daarnaast zijn aanvullende afspraken opgenomen in een reglement.

Naast het overleg met Bestuurder vindt de Raad het belangrijk om ook op andere wijze in contact te zijn met de organisatie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur, geeft advies aan het bestuur en oefent de werkgeversrol uit ten opzichte van de bestuurder.

 Eisen aan de Raad van Toezicht 

De leden van de RvT zijn herkenbaar en geloofwaardig in de ogen van de achterban en belangrijkste stakeholders. Zij zijn complementair qua kennis, ervaring, competenties en beschikbare netwerken. Samen vormen zij een team.

Algemeen profiel leden Raad van Toezicht: 

 • Je stemt in en hebt affiniteit met de doelstelling en visie van Moria
 • Je kunt intrinsiek aansluiten bij de christelijke identiteit van de Moria
 • Je hebt bestuurlijke kennis en ervaring in het werkveld van Moria en/of in andere grotere of vergelijkbare organisaties (overheid, maatschappelijke organisatie of commerciële onderneming)
 • Je bent integer, je hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een kritische en onafhankelijke opstelling als persoon, zonder zakelijk belang, zonder last of ruggenspraak
 • Je hebt een brede maatschappelijke belangstelling en inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen
 • Je hebt algemene aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten en ervaring
 • Je kunt en hebt de houding om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan
 • Je kunt op hoofdlijnen een oordeel vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden
 • Je bent in staat om beleid van Moria en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen
 • Je kunt advies en toezicht in teamverband uitoefenen
 • Je hebt inzicht in eisen die op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Moria worden gesteld
 • Je beschikt over een breed netwerk en bent bereid tot inzet daarvan
 • Je bent bereid en in staat de vergaderingen bij te wonen en je daar terdege op voor te bereiden
 • Je bent minimaal zes werkdagen per jaar beschikbaar.
 • Je bent beschikbaar voor consultaties en overleg, zo nodig op korte termijn
 • Je bent bekend met de uitgangspunten van goed bestuur en kunt deze in het handelen als toezichthouder tonen
 • Je bent bereid tot reflectie en evaluatie van je handelen als toezichthouder en van de gehele Raad van Toezicht
 • Je bent bereid om opleidingen te volgen die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren als lid van de Raad van Toezicht

Specifieke profieleisen met portefeuille kwaliteit:

 • Je hebt inhoudelijke zorgexpertise en ervaring, bij voorkeur in de langdurige (ouderen)zorg
 • Je bent goed op de hoogte van ontwikkelingen in de sector en van vraagstukken, oplossingsrichtingen en innovaties
 • Je hebt een visie op wat kwaliteit betekent, vanuit de verschillende perspectieven van betrokkenen
 • Je hebt actueel inzicht in overheidsbeleid en externe toezichthouders en financiers zoals IGJ, NZa, verzekeraars
 • Je hebt kennis van de inhoud en impact van relevante kwaliteitskaders en -kompas en de verantwoording van kwaliteit
 • Je kent uit ervaring dynamiek en dilemma’s in zorguitvoering en hebt inzicht in de aard, aansturing en borging van de dagelijkse kwaliteit van zorgverlening
 • Je bent goed in staat uitvoeringsvraagstukken op een hoger abstractieniveau te beschouwen en te relateren aan de visie van Moriahoeve en de ontwikkelingen in de (ouderen)zorg

Informatie en sollicitatie 

 • Wanneer je voldoet aan bovenstaand profiel nodigen wij je van harte uit om je belangstelling te laten blijken. Nadere informatie over deze vacature is te verkrijgen bij Pieter Teeninga, voorzitter Raad van Toezicht: 06 5108 8069
 • Je kunt je sollicitatie richten aan de Raad van Toezicht via e-mail: p.teeninga@moriahoeve.nl De sluitingstermijn is 22 november 2023.
 • De eerste gesprekken zijn gepland op donderdag 30 november 2023.

Sollicitatieformulier

Werken bij Moria

Naam
MM slash DD slash JJJJ
Max. bestandsgrootte: 256 MB.
Ik ben bekend met de christelijke identiteit van Moria