Wonen

Þ

Heeft Moria een wachtlijst?

Ja, voor wonen is de wachtlijst, dit kan een paar weken tot enkele maanden zijn. Er wordt gekeken naar de urgentie van de wachtenden. Bij de eerste kennismaking kan de coördinator hier vaak meer concrete informatie over geven. Elke 3 maanden is er contact met de actief wachtenden. Dit wordt vaker, naarmate de urgentie hoger wordt. Bij dagactiviteiten en individuele begeleiding thuis is het meestal vrij snel mogelijk om in overleg een dag(deel) af te stemmen.

Welke criteria zijn er voor de wachtlijst?

Als toekomstige bewoner:

  • Accepteert u de christelijke identiteit van Moria?
  • Kunt de woon-/zorglasten betalen, die op dat moment geldend zijn?
  • Heeft u minimaal een indicatie van het CIZ voor ZZP5 of ZZP7?
  • Heeft u de diagnose dementie?
  • Kunt u in groepsverband functioneren?
  • Kunt u leven in een besloten omgeving (Moria is niet afgesloten)?
  • Maakt u kennis met de coördinator zorg en zorgmedewerkers. Zij maken een inschatting of het gedrag en de benodigde zorg past binnen Moria en de betreffende woning?

Als één van de bovenstaande punten nog niet is geregeld, kunt u contact met ons opnemen. Wij denken dan met u mee om dit te organiseren of verwijzen u door.

Hoe werkt het als er een woonplek beschikbaar komt?

De coördinator neemt contact op met de meest urgente kandidaat op de wachtlijst. De betreffende wachtende moet op dat moment met zijn naasten binnen een vrij korte termijn beoordelen of ze gebruik willen maken van het aanbod. 

  • Wilt u nog geen gebruik maken van deze mogelijkheid dan blijft u op de wachtlijst staan
  • Wilt u wel gebruik maken van dit aanbod dan wordt de verhuizing in gang gezet en komt de nieuwe bewoner binnen 10 dagen wonen in Moria. 
Hoe is het financieel georganiseerd?

Binnen Moria wordt de zorg gefinancierd door middel van VPT (volledig pakket thuis) Zorg in Natura. Dit betekent scheiden van wonen en zorg. De zorg wordt betaald door middel van een rechtstreekse declaratie naar het Zorgkantoor door Moria. U hoeft hier zelf niets aan te doen. Via het CAK krijgt u een factuur voor eigen bijdrage, die afhankelijk is van uw inkomen. Uw eigen bijdrage kunt u uitrekenen met een rekenhulp. De huur- en servicekosten zullen aan het begin van de maand geïnd worden via een automatische incasso. Het is mogelijk om huurtoeslag aan te vragen bij de belastingdienst. 

Welke verzekeringen moet ik zelf afsluiten?

De zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering moet u zelf afsluiten. 
Wanneer u in Moria komt wonen, moet u uw (basis)zorgverzekering gewoon aanhouden. Deze verzekering vergoedt o.a. bezoek aan de huisarts, paramedische zorg, medicijnen, polikliniek of opname in het ziekenhuis. Voor de verzekering en het betalen van de verzekeringspremie bent u zelf verantwoordelijk. Soms komt u in aanmerking voor zorgtoeslag, dit wordt via de belastingdienst geregeld. U dient een verzekering af te sluiten (of voort te zetten) voor Wettelijke Aansprakelijkheid. U mag zelf de keuze maken of u zich wilt verzekeren voor de inboedel van de zit-slaapkamer. De inboedel van de zit-slaapkamer van bewoners is niet inbegrepen in de verzekering die Moria heeft afgesloten. Voor de inboedelverzekering is het van belang te weten dat het pand Moria volledig gebouwd is van hout. Als de scootmobiel of de (elektrische) rolstoel of rollator uw persoonlijk eigendom is, dan kunt u deze zelf verzekeren, als u dat wenst.

Hoe werkt het met de huisarts?

U valt onder de medische verantwoordelijkheid van de huisarts bij wie u ingeschreven staat. De bewoners van Moria staan allemaal ingeschreven bij huisartsenpraktijk de Vlieter in Scherpenzeel. Wij willen u vragen de overschrijving minimaal een week voor de verhuisdatum te organiseren. De huisarts heeft dan alle medische gegevens op tijd binnen.

Kan ik ook vrijblijvend een rondleiding krijgen op Moria?

Ja, u kunt altijd vrijblijvend kennismaken met Moria. Wij staan u graag te woord.  

Is Moria een gesloten instelling?

Nee, Moria is een open instelling dat wil zeggen dat bewoners de vrijheid hebben om het terrein te verlaten. Als deze vrijheid niet veilig meer is, kan er samen met deskundigen en (naasten van) de bewoner besloten worden om domotica in te zetten. Dit zorgt ervoor dat het toegangshek sluit. 

Visie op vrijheid en veiligheid

Maakt Moria gebruik van domotica?

Op iedere woning is een slimme sensor geplaatst die op verzoek ingezet kan worden voor alarmeren en toezicht. U krijgt een polsalarm aangeboden waarmee u kunt alarmeren. Ook kan de domotica ingeschakeld worden om met het polsalarm het toegangshek te sluiten als dit nodig is voor de veiligheid van de bewoner. Het uitgangspunt van Moria is; geen vrijheidsbeperkingen tenzij het ernstige nadelige gevolgen oplevert voor de bewoner of zijn omgeving. Daarnaast nodig wordt domotica ingezet om optimale vrijheid en veiligheid te realiseren. Bij het nemen van belangrijke afwegingen en weloverwogen geaccepteerde risico’s is er regelmatig evaluatie met de bewoner, vertegenwoordiger en (extern) deskundigen. Hierbij staat de individuele wens of behoefte van de bewoner of bezoeker centraal. 

Wat verwacht Moria van familie en naasten?

Familie en naasten zijn van harte welkom binnen Moria. Wij nodigen uw gasten/familie uit zoveel mogelijk bij te dragen aan uw zorg en welbevinden binnen Moria. Wil uw familielid of naaste ondersteunen met mantelzorg of vrijwilligerstaken verrichten op Moria, dan kan dat zeker. U kunt hierover contact opnemen met de eerste contactverzorgende. Ook kunnen gasten tegen een vergoeding gebruikmaken van maaltijden of blijven overnachten. Wilt u dit contant afrekenen in de woning? Dit geld komt ten goede aan het budget van de bewoners.

Hoe is de zorg in de laatste levensfase binnen Moria geregeld?

In de meeste gevallen is Moria voor de bewoners de laatste woonplek. Zij worden door zorgmedewerkers op een professionele wijze begeleid en verzorgd naar hun laatste levensfase. We werken niet mee aan het verlenen van euthanasie binnen Moria. Echter we dragen bij aan een zo comfortabel mogelijk levenseinde. De wensen en behoeften van de bewoner staan hierbij centraal. De huisarts bespreekt vrij snel na de verhuisdatum wat de persoonlijke wensen zijn wat betreft het reanimeren. Maar ook andere risico’s en behandelingen worden zoveel mogelijk vooraf met elkaar besproken. Als we verwachten dat de terminale fase is aangebroken, dan staat het comfort en welbevinden van de bewoner vooral centraal. Het zorgleefplan wordt in deze fase omgezet naar het zorgpad stervenfase. Voor familie en naasten is ook in deze fase extra ruimte voor gesprek en begeleiding. 

Folder laatste levensfase

Hoe verloopt het na het overlijden met de woning?

Na overlijden van een bewoner is het mogelijk dat deze in zijn/haar zit-slaapkamer wordt opgebaard. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de eigen uitvaartondernemer. De huur stopt één week na overlijden. Wij verwachten dat na deze week de kamer opgeleverd wordt. Kosten voor opbaren in eigen kamer zijn inbegrepen in de huur. Bij vertrek uit Moria willen we graag de zit-slaapkamer in dezelfde staat opgeleverd krijgen als vóór bewoning. Mocht u iets aangepast hebben, dan kunnen we dat tegen kosten weer in oude staat terugbrengen. In overleg met de coördinator wordt besloten wanneer de kamer leeggeruimd wordt en de overdracht is van de sleutel.